Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Speurdeals Marktplaats voor nieuwe en tweedehands goederen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Speurdeals.
 

Laatst gewijzigd op: 1 mei 2020

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

 2. Derow: handelsnaam van Speurdeals, gevestigd aan Burgemeester Bruntstraat, 11 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72681489, ook te vinden op https://www.Speurdeals.nl.

 3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

 5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

 6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Speurdeals.

 7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Speurdeals een Overeenkomst heeft gesloten.

 8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Verkoper, na ingebruikneming door Verkoper of door in kennisstelling van Verkoper, waarna een reactie daarop van Verkoper is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

 9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Zakelijke en particuliere Verkoper zijn Producten aan zakelijke en particuliere kopers levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 10. Partij(en): Zakelijk en particulier tezamen of afzonderlijk.

 11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

 12. Zakelijke Klant: Verkoper of koper die handelt in het uitoefenen van verkoop van zijn of haar procucten

 13. Particuliere klant: Verkoper of koper die handelt in het uitoefenen van verkoop van zijn of haar producten

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper, indien Verkoper de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Speurdeals heeft aanvaard.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten en verantwoording van de verkoper.

 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Verkoper die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Verkoper naar koper zijn vrijblijvend en geldig tot hun ingestelde datum.

 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Verkoper van de door zijn of haar goederen en het voldoen aan de daarbij door Verkoper gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Speurdeals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Verkoper zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Verkoper direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Verkoper de koper daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 3. Verkoper erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het te leveren Producten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Verkoper is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Verkoper er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Speurdeals aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Verkoper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, en dient met geheimhoudingsplicht te worden behandeld. Speurdeals is niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens, maar kan wel een boete opleggen voor misbruik van privacy ter waarde van € 2500,00

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Speurdeals het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

 6. Speurdeals is niet gehouden om werkzaamheden door Verkoper aangewezen derden te laten verrichten. Verkoper is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Verkoper zijn voorgeschreven, of door een door Verkoper aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten

 2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

 3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 Dagen.

 4. In geval van opzegging zal Verkoper het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Speurdeals uit de opzegging voortvloeien. Verkoper zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Verkoper te maken kosten, wordt de door de Verkoper verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Speurdeals over het gehele werk zou hebben gemaakt kan geen aanspraak op worden gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

 5. Speurdeals mag de lidmaatschap op elk moment opschorten of opzeggen indien:

  • Verkoper failliet is verklaard;

  • Verkoper surseance van betaling is verleend;

  • Verkoper frauduleuze praktijken uitoefent;

  • de onderneming van Zakelijke/Particuliere Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

  • Erotische diensten worden verleend die niet nagekomen zijn door Verkoper/Aanbieder.

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Verkoper en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Verkoper betaalt Speurdeals een klein bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst voor het aanbieden van zijn of haar goederen.

 2. Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn in euro’s. Omdat het om tweedehands goederen en diensten kan gaan, worden er geen aanbetalingen gevraagd.

 3. Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

 4. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 5. Indien een prijs is gebaseerd op door Verkoper verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Verkoper het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

 6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, mag de Verkoper zijn of haar goederen opnieuw aanbieden op Speurdeals en zal de overeenkomst gesloten zijn.

 7. Bij niet tijdig betalen mag de verkoper zijn goederen opnieuw aanbieden, tenzij de koper bewijzen kan tonen van de betaling.

 8. Speurdeals is niet aangesprakelijk voor te late betalinge, achterstand of prijsrecht. Verkoper en Koper zijn samen een overeenkomst aangegaan en daar aan dient gehouden te worden, tenzij koper kan laten weten, dat de betaling niet voldaan kan worden, door onvoorzienbare omstandigheden.

 9. Speurdeals beboet Verkoper die uitsluitend uit zijn op het oplichten van de koper. Die kan € 1000,00 bedragen.

 10. Kopers dienen onderling te betalen via Tikkie, Ideal of contant. Ga nooit in op andere mogelijkheden tot betalen, die niet veilig zijn. Zie https://www.consumentenbond.nl/online-kopen/online-betalen

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper aan koper, blijven alle geleverde goederen eigendom van Verkoper zolang Verkoper geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Verkoper

 1. Verkoper zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Koper worden verstrekt. Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en Omschrijving van zijn producten.

 2. Verkoper is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren, tenzij aangetoond kan worden, daar geen invloed op te hebben.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van koper, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, moet dat onderling schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van koper dan wordt het meerwerk vergoed door Koper, tenzij overeengekomen is.

 3. Koper aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen.

 4. Koper heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

 5. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Koper en verkoper.

 6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Verkoper zullen worden ontkracht en verkoper is hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Door verkoper genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Koper. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Verkoper worden opgeslagen.

 3. Verkoper blijft eigenaar van alle Producten totdat koper heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

 4. Verkoper blijft eigenaar van alle producten totdat de koper zijn betalingsverplichting heeft voldoen, daarna moet de Verkoper de goederen versturen of op laten halen.

Artikel 11. Garantie

 1. Verkoper staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Geldt geen garantie op tweedehands artikelen.

 2. Er kunnen geen garanties worden verlengt aan de goederen die via Speurdeals worden verkocht indien dat vermeld staat in overeenkomst.

 3. De spullen die door opdrachtgever worden aangeboden, kan geen garantie of terug vordering van geld worden gevraagd, tenzij de opdrachtgever de goederen niet netjes aangeleverd heeft en met gebreken heeft geleverd die niet bij de goederen omschrijving vermeld stonden.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, adult en non adult, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Verkoper verstrekt aan koper, berusten bij de opdrachtgever.

 2. Verkoper en kopers zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de koper, Speurdeals en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt.

 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Speurdeals een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op particuliere en zakelijke klanten.

 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Speurdeals.

 3. Speurdeals zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Speurdeals kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Verkoper is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst met koper.

 4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Speurdeals van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de koper ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 5. De totale aansprakelijkheid van de verkoper voor directe schade geleden door verkoper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van de verkoper, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de koper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover verkoper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 7. Aansprakelijkheid van derow jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Verkoper en schade wegens door Koper gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt.

 9. De aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien verkoper de koper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en koper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

 10. Verkoper vrijwaart Speurdeals voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Verkoper), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 11. Speurdeals kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Koper in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 12. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Verkoper het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

 13. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Speurdeals behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://www.Speurdeals.nl, per e-mail aan Geregistreerden , of een ander kanaal waarvan Speurdeals kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Geregistreerden. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 14 dagen na bekendmaking mede te delen aan Speurdeals. Speurdeals kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Speurdeals de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

 4. INHOUD DIENST

  1. Speurdeals levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend):

   • – het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbiedster, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbiedster over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden;

   • – het aanbieden van een mail en telefonisch, website vermelding waarop Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en discussiëren;

   • – het aanbieden van een erotische telefoonlijn;

   • – het aanbieden van erotisch en pornografisch beeld- en video materiaal.

  2. Speurdeals is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbiedster aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbiedster ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbiedster.

  3. Speurdeals behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van Speurdeals, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.

  4. Speurdeals behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal Speurdeals, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.

  5. Indien Speurdeals constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt Speurdeals het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen.

  6. Speurdeals verbied de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, “verstopte” bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account.

  7. De Gebruiker kan uitsluitend één Account registreren en/of beheren, tenzij Speurdeals (uitdrukkelijke voorafgaande) toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of beheer van meerdere Accounts.

  8. Er mogen GEEN geslachtsdelen als profielfoto worden gebruikt, zodra u dat doet, word uw advertentie verwijderd en kan zijn naar herhaaldelijk verzoek dat uw ip geblokt word.
 5.  

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Speurdeals gevestigd is.

 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 5. Speurdeals is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Speurdeals of de bedrijfsactiviteiten van Speurdeals overneemt.

 

Naam: Speurdeals
Adres: Bargelaan 200, Leiden
E-mailadres: Support@Speurdeals.nl
Telnr.: +31626506275